Des de fa més de 15 anys realitzo processos de coaching salut individuals a professionals de la salut i a pacients. L’objectiu és ajudar als primers a tenir cura de sí mateixos per a gestionar l’estrès i prevenir el burn-out; alhora que adquireixin habilitats de comunicació per a ser més eficients amb els pacients i familiars. Als altres els ajudo a fer un canvi d’actitud respecte a la malaltia crónica de manera que els interfereixi el mínim a la seva vida personal. A tots, a adoptar un estil de vida més saludable i equilibrada.

Als membres dels Equips sanitaris de Centres de Salut i Hospitals, també realitzo processos de coaching grupal i d’equip per a millorar el seu funcionament; I especialment, formació a mida mitjantçant cursos adaptats als diferents col·lectius. A més dels cursos presencials, des de fa cinc anys realitzo formacions on-line o mixtes.